Prestaties, Risico's en Kosten

Assetmanagement is waardecreatie. Waardecreatie betekent een gezonde balans tussen prestaties, risico's en kosten.

Prestaties
Primaire prestatie-eisen zijn de functionele eisen die aan assets en assetsystemen worden gesteld. Denk aan lozingseisen van afvalwaterzuiveringsinstallaties, capaciteiten van gemalen, waterstanden in polders, de waterkwaliteit van boezems, de kwaliteit van drinkwater, het waterkerend vermogen van dijken, enzovoorts. Daarnaast gelden aanvullende prestatie-eisen waaronder betrouwbaarheid, veiligheid, milieu en onderhoudbaarheid. De betrouwbaarheid vormt de verbinding naar het begrip risico.

Risico's
Risico is faalkans maal effect. Met andere woorden: de kans dat een asset niet aan zijn functionele eisen voldoet vermenigvuldigt met de ernst hiervan. Of we een risico accepteren hangt af van de risiconormen die een organisatie hanteert. We leggen risiconormen vast in risicomatrices. Risicomatrices zijn één van de belangrijkste instrumenten voor assetmanagement. Met risicomatrices kun je:

  • een risicoregister van assets opstellen
  • investeringsvoorstellen prioriteren
  • onderhouds- en beheermaatregelen benoemen
  • overige risicobeheersmaatregelen motiveren

Kosten
De derde pijler van waardecreatie zijn de kosten. Dit zijn de kosten over de levensduur van assets. De functionele prestatie zetten we vast. De risiconorm vertelt ons welke activiteiten nodig zijn om deze functionele prestatie met een bepaalde betrouwbaarheid te leveren. Vaak zijn meerdere alternatieven van deze activiteiten mogelijk. De pijler kosten helpt ons bij het vinden van de meest economische activiteiten om aan de gestelde prestatie en risiconormen te voldoen. Hiervoor maken we variantenanalyses met levensduurkostenberekeningen

 

 

Prestaties risico's kosten