Publicaties

Juridische instrumenten voor het waterbeheer

Lizzy Augustinus en Simon Handgraaf hebben in 2017 een overzichtsartikel geschreven over het juridische instrumentarium voor actief waterbeheer. In dit artikel hebben zij uitgelegd wat de waterbeheerder kan doen met de legger, peilbesluiten, het projectplan en gedoogplichten en wat er in de Omgevingswet met deze instrumenten gebeurt. Het artikel bevat ook een overzicht van de belangrijkste jurisprudentie die sinds de inwerkingtreding van de Waterwet over deze instrumenten is verschenen.

Download het artikel Het juridische instrumentarium voor actief waterbeheer.

Lozingsactiviteiten onder de Omgevingswet

Simon heeft samen met Zinzi Aben een artikel geschreven over de wijze waarop lozingsactiviteiten worden geregeld in de Omgevingswet en het Besluit activiteiten leefomgeving. Het artikel gaat in op de nieuwe begripsomschrijving van lozingsactiviteiten, de decentralisatie van een deel van de regels over lozingen naar de waterschapsverordening en het omgevingsplan, de systematiek van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal), de omgevingsvergunning voor lozingsactiviteiten en de voorkeursroute die voor lozingen in het Bal is opgenomen. 

Download het artikel Lozingsactiviteiten in het Besluit activiteiten leefomgeving.

Waterberging in bestemmingsplannen

De gemeente moet bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen zorgen dat er geen negatieve gevolgen voor de waterhuishouding ontstaan. Extra bebouwing of verharding moet niet tot wateroverlast leiden. Een manier om dit te bereiken is een voorwaardelijke verplichting in het bestemmingsplan. Daarmee kan de gemeente waterberging bij nieuwbouwprojecten juridisch afdwingen. In het artikel van Simon en Marian Harberink in Land+Water kun je lezen hoe dat werkt.

Download het artikel Jurisprudentie over waterberging in bestemmingsplannen.

Regenwater in de woning

Wie is er verantwoordelijk als bij hevige buien regenwater in een woning stroomt? Simon en Peter de Putter hebben in een artikel in het Tijdschrift voor Bouwrecht uiteengezet wat de verantwoordelijkheden zijn van de gemeente en van de perceeleigenaar. Het juridische kader hiervoor bestaat uit de bouwregelgeving (de Woningwet en het Bouwbesluit 2012, de milieuregelgeving (Waterwet, Wet milieubeheer en gemeentelijk rioleringsplan) en het burgerlijk recht. 

Download het artikel Hemelwater in de woning: zaak van gemeente of burger? 

Jurisprudentie Waterwet

Simon en Peter houden alle jurisprudentie over de waterwetgeving bij. Regelmatig publiceren zij overzichtsartikelen in het Tijdschrift voor Omgevingsrecht.

Download het artikel Jurisprudentie Waterwet 2013-2014.

Omgevingsrecht