Stelselherziening Omgevingsrecht

Simon werkt sinds 2012 in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (en sinds eind 2017 het Ministerie va Binnenlandse Zaken) aan de stelselherziening van het omgevingsrecht. Hij werkt met name aan het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal), waaronder de beleidsvorming over de specifieke zorgplichten en maatwerk. Ook is hij sinds de zomer van 2017 betrokken bij het opstellen van de bruidsschat: de regels van het Rijk die met de inwerkingtreding van het nieuwe stelsel vervallen en die, als vorm van overgangsrecht, aan alle omgevingsplannen van gemeenten en alle waterschapsverordeningen worden toegevoegd.

In 2018 staat de verwerking van het advies van de Raad van State op het Bal en de Invoeringswet op het programma. Daarnaast zal Simon verder werken aan de bruidsschat en een bijdrage leveren aan het Invoeringsbesluit Omgevingswet, bijvoorbeeld de invulling van de regels voor beperkingengebieden rond het spoor.

Omgevingsrecht