Hemelwaterverordening Laren

De gemeente Laren wil dat perceeleigenaren zelf het hemelwater dat op hun daken valt verwerken. Dat is nodig om te voorkomen dat er opnieuw wateroverlast optreedt bij een hevige bui. Simon heeft voor de gemeente Laren de Verordening op de afvoer van hemelwater Laren opgesteld.

Met deze hemelwaterverordening kan de gemeente perceeleigenaren in bepaalde gebieden verplichten om dakoppervlakken af te koppelen van de riolering. Deze verplichting treedt in werking nadat er een gebiedsaanwijzingsbesluit is genomen. In het gebiedsaanwijzingsbesluit staat wanneer de afkoppelverplichting van kracht wordt. 

In de hemelwaterverordening van Laren staat dat het mogelijk is om ontheffing van de afkoppelverplichting te krijgen. Die ontheffing is bedoeld voor uitzonderingsgevallen. Om de besluitvorming over ontheffingsaanvragen te vergemakkelijken, heeft Simon een beleidsregel voor de gemeente opgesteld. Deze beleidsregel maakt op voorhand duidelijk in welke gevallen wel ontheffing zal worden verleend, en in welke gevallen niet. Zo kunnen perceeleigenaren van tevoren inschatten of zij kans maken op een ontheffing. De bedoeling hiervan is dat het aantal "kansloze" aanvragen om ontheffing beperkt blijft.

Meer informatie vind je op de projectpagina van de gemeente Laren.

Download de Verordening op de afvoer van hemelwater Laren.