Juridisch instrumentarium regenbestendige stad

Waternet wil zorgen dat de gemeente Amsterdam in 2020 rainproof is. Om dat te bereiken moeten projectontwikkelaars en perceeleigenaren ook maatregelen nemen. Simon heeft een advies geschreven over alle beschikbare juridische instrumenten om de regenbestendigheid van de stad te verbeteren.

In het ruimtelijke spoor kan de gemeente voorwaardelijke gebruiksregels in het bestemmingsplan opnemen. Met zo'n regel zorg je er voor dat een projectontwikkelaar of particulier bij nieuwbouw voldoende waterberging aanlegt en dat de perceeleigenaar deze waterberging in de gebruiksfase ook in stand houdt. Voor bestaande bouw zijn voorwaardelijke gebruiksregels niet geschikt. Voor het afdwingen van waterberging in de bestaande stad kan de gemeente beter een hemelwaterverordening vaststellen. Daarin kunnen ook eisen worden opgenomen aan het bergen van water op eigen terrein. Zo lang er geen hemelwaterverordening is vastgesteld, kan de gemeente deze eisen via een maatwerkvoorschrift op grond van het Besluit lozing afvalwater huishoudens of het Activiteitenbesluit opleggen.

Privaatrechtelijke instrumenten, zoals contracten over gronduitgifte, kunnen het publiekrechtelijke instrumentarium versterken. Projectontwikkelaars zijn hierdoor eerder op de hoogte van de eisen die de gemeente aan regenbestendig bouwen stelt.

Ons advies is te vinden op Amsterdam rainproof (zie Juridisch instrumentarium).