Assetmanagement

Assetmanagement is waardecreatie
De ISO 55000 definieert assetmanagement als de gecoördineerde activiteiten om waarde te realiseren uit assets. Dit wil zeggen dat we eerst tot de juiste inrichting komen van onze assetsystemen. Denk bijvoorbeeld aan watersystemen, zuiveringskringen, drinkwatervoorzieningsgebieden en vaar- en transportnetwerken. Vervolgens gaan we de objecten (installaties, lijninfrastructuur) in die systemen zo goed en efficiënt mogelijk aanschaffen, onderhouden, gebruiken en weer opruimen. Waardecreatie vindt dus plaats op alle niveaus binnen het primaire proces.

Voor operationeel beheer en onderhoud betekent waardecreatie dat we sturen op de vereiste prestaties van bedrijfsmiddelen, de risico's van uitval beheersen en dit doen op basis van de laagste levensduurkosten.

Op tactisch niveau realiseren we waarde door investeringsvoorstellen te beoordelen op de bijdrage aan bedrijfswaarden, de risicoreductie en het rendement van de investering.

Waardecreatie zien we ook bij de het optimaliseren van de inrichting van systemen en bij operationele ontwerpkeuzes. In beide gevallen toetsen we varianten op prestaties, de bijdrage aan de bedrijfswaarden, de risico's en de bijbehorende levensduurkosten.

 

Prestaties risico's kosten

 

Rollen voor assetmanagement
Voor het toepassen van assetmanagement binnen organisaties worden vaak drie rollen onderscheiden: asseteigenaar, assetmanager en dienstverlener. De asseteigenaar opereert op strategisch niveau, de assetmanager op tactisch niveau en de dienstverlener op operationeel niveau.

Strategisch niveau - ketenmanagement
De asseteigenaar vertaalt de behoeften van stakeholders in strategische doelen. Dit wordt vastgelegd in een strategisch plan. Het strategische plan is de kapstok voor de assetmanager. De visie op ketenmanagement en ketenbesturing is bijvoorbeeld onderdeel van een strategisch plan. Verder schept de asseteigenaar de voorwaarden die nodig zijn voor een assetmanagementorganisatie. Denk aan goede ICT-systemen, training en opleiding, cultuur & communicatie, een kwaliteitsmanagementsysteem en audits.

Tactisch niveau - systeemoptimalisatie
De assetmanager vertaalt de strategische doelen naar functionele eisen voor de assetsystemen. Vervolgens kijkt de assetmanager hoe de assetsystemen geoptimaliseerd kunnen worden zodat deze maximaal bijdragen aan de strategische doelen. Dit resulteert in een plan voor de inrichting en ontwikkeling van de assetsystemen voor de middellange termijn. Op basis van een integrale afweging tussen systeemeisen, systeemrisico's en levensduurkosten stelt de assetmanager in nauwe samenspraak met de dienstverlener het meerjaren-investeringsprogramma op.

Operationeel niveau - ontwerp, realisatie & exploitatie
De dienstverlener (alle levensduuractiviteiten van ontwerp tot sloop) voert het werk zo efficiënt mogelijk uit binnen de kaders die de assetmanager stelt. Het werk van de dienstverlener richt zich op objecten of bedrijfsmiddelen. Systeemdoelen worden vertaald naar functionele eisen voor objecten zoals de beschikbaarheid en betrouwbaarheid. Hier stuurt de dienstverlener op. Alle objecten worden getoetst met behulp van zogenoemde risicomatrices. Functionele objecteisen, risicoprofielen en levensduurkosten bepalen het ontwerp, het onderhoud en het gebruik van de bedrijfsmiddelen.

Lange termijn asset planning (LTAP) Een lange termijn asset planning (LTAP) geeft inzicht in de verwachte lange termijn uitgaven voor dagelijks onderhoud, groot-onderhoud en vervangingen. Wij maken LTAP's op basis van databases met ...
LEES MEER
Assetmanagementplannen We helpen bij het vormgeven van assetmanagement-beleid. Dit kan een strategisch asset management plan (SAMP) zijn maar ook onderhoudsconcepten, een instandhoudingsplan of een RAMS-notitie.
LEES MEER